ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> พันธนาการรัก  อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง แพรตะวัน
สำนักพิมพ์ แพรตะวัน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02005140
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-05-27
จำนวนหน้า 249
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด เมื่อแยกควำมรักกับควำมใคร่ออกจำกกันไม่ได้ ควำมรักก็กลำยเป็นพันธนำกำรที่เขำไม่สำมำรถลบเลือนมันออกจำกใจ ตลอดชีวิตที่ผ่ำนมำคิดเสมอว่ำควำมรักคือสิ่งที่สวยงำมเป็นสิ่งที่ควรค่ำที่จะเก็บรักษำไว้กับตัวเอง “นฤดล” ไม่เคยรู้มำก่อนว่ำหำกวันหนึ่งเขำเกิดมีควำมรักกับใครสักคนเขำจะทำเพื่อเธอได้ทุกอย่ำงเหมือนคนในครอบครัวไหม แต่แล้วเมื่อเธอ “ปทุมวดี”คนที่เขำพิพำกษำว่ำเธอคือคนที่ต้องรับผิดชอบต่อควำมผิดที่น้องชำยของเธอเป็นคนก่อขึ้นกลำยเป็นคนที่เขำรักเธอจนหมดใจ เขำจะทำอย่ำงไรกับโทษฐำนที่พยำยำมยัดเยียดให้เธอรับผิดชอบ เขำจะยอมทอดทิ้งเธอไปเพื่อให้สำสมกับควำมผิดที่น้องของเธอกระทำกับน้องสำวของเขำ หรือ กลับมำรักเธอเหมือนเดิมเพรำะหัวใจมันเรียกร้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196