ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ยีสต์ : ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สาวิตรี ลิ่มทอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02005923
เลข ISBN 9745375934
ปีที่นำเข้า 2016-05-24
จำนวนหน้า 595
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ยีสต์ : ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ" ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ เริ่มด้วยการทบทวนชีววิทยาของยีสต์โดยสังเขป อนุกรมวิธานดั้งเดิมของยีสต์พร้อมวิธีการจัดจำแนกยีสต์ อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของยีสต์และไฟโลจีนี นิเวศวิทยาและความหลากหลายของยีสต์ที่เพาะเลี้ยงได้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ หลักกการและวิธีการเก็บรักษายีสต์ ส่วนที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์ โดยกล่าวถึงหลักการเพาะเลี้ยงยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การคัดเลือกยีสต์ การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ หรือมีลักษณะที่ดีขึ้น ด้วยวิธีการกลายพันธุ์ โปรโตพลาสต์ฟิวชัน และรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี จากนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากยีสต์ที่มีในปัจจุบันและที่มีศักยภาพผลิตในระดับอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177