ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อนงค์ จันทร์ศรีกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006289
เลข ISBN 9789749934333
ปีที่นำเข้า 2017-03-13
จำนวนหน้า 530
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนและผู้ร่วมงานได้เก็บรวบรวมตัวอย่าง จากอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่งทั่วประเทศไทย นำมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะที่ต้องตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์รวมทั้งการวิเคราะห์ทาง DNA ของราบางชนิดที่สามารถแยก DNA ออกมาได้เพื่อนำมาประกอบการจัดจำแนก ผู้เขียนได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อจัดทำหนังสือนี้ในโอกาสฉลอง 60 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็ดและราขนาดใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเชื้อราในไฟลัม Basidiomycota และไฟลัม Ascomycota ในไฟลัม Basidiomycota ได้บรรยายถึงเห็ดในชั้น Basidiomycetes มีทั้งสิ้น 11 อันดับ 51 วงศ์ 154 สกุล และ 375 ชนิด ในไฟลัม Ascomycota ได้บรรยายถึงราขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในชั้น Ascomycetes มีทั้งสิ้น 11 อันดับ 19 วงศ์ 28 สกุล และ 49 ชนิด การจัดจำแนกกลุ่มได้จัดตามหนังสือ Dictionary of Fungi edition 9 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการ ทั่วไป และเป็นประโยชน์กับคนรักเห็ดราโดยเฉพาะในเวลาเก็บเห็ดราภาคสนาม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21