ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006425
เลข ISBN 9789749934487
ปีที่นำเข้า 2017-06-23
จำนวนหน้า 541
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน" ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับปุ๋ยและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืนรวม 21 บท ประกอบด้วยความรู้เรื่องดินกับการเกษตรยั่งยืน ประวัติการพัฒนาปุ๋ย การจำแนกปุ๋ย หลักการผลิตปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยธาตุหลัก ธาตุรองและจุลธาตุ หลักการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก คุณค่าของปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด ประเภทของปุ๋ยชีวภาพและหลักการใช้ประโยชน์ การบำรุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์ ความต้องการธาตุอาหารของพืชเศรษฐกิจ การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานตามผลการวิเคราะห์ดิน/พืช เพื่อการผลิตข้าว พืชไร่และพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย ประกอบด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้ปุ๋ย เทคนิคการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่และการใช้ปุ๋ยในการเกษตรแบบแม่นยำ "ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน" จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการและนักส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนนิสิต นักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7