ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ไวรัสของแมลง : นิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัสอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ทิพย์วดี อรรถธรรม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006836
เลข ISBN 9745379107
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 407
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเรื่อง ไวรัสของแมลง : นิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัส มีเนื้อหาตั้งแต่ประวัติของไวรัสจนถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดตั้งแต่การค้นพบไวรัสของแมลง การศึกษาวิจัยและการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านความรู้พื้นฐาน (basic knowledge) ได้เรียบเรียงข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา โครงสร้างและองค์ประกอบของไวรัส กลไกการทำให้เกิดโรคในแมลง ยีนและการทำงานของยีนที่ควบคุมการเจริญเพิ่มปริมาณ และการดำรงอยู่ของไวรัสในแมลงและในสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อไวรัสกับสภาพแวดล้อม ด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์ (application) ได้กล่าวถึงการผลิตไวรัสโดยใช้แมลงอาศัยทั้งตัว และโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์แมลง การผสมสูตรไวรัสเป็นสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง การใช้ไวรัสในการควบคมุกำจัดแมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งยีน เพื่อสร้างไวรัสดัดแปรพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชและไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการใช้ไวรัสดัดแปรพันธุกรรมเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ โดยผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านของนิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัสของแมลง เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไป นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยได้มีความรู้ ความเข้าใจไวรัสชนิดนี้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในโอกาสต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30