ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> รวมคำพิพากษาฎีกาประชุมใหญ่ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องฎีกาและตัวบทมาตราสำคัญอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ บริษัทอินส์พัล
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008560
เลข ISBN 9786163811974
ปีที่นำเข้า 2020-06-06
จำนวนหน้า 466
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด คำ พิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่เป็นคำ พิพากษาศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานในการใช้กฎหมาย เป็นตัวอย่างในการวินิจฉัยตีความ และอธิบายตัวบทกฎหมายต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายจากคดีเรื่องจริงที่ขึ้นสู่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งถือเป็นที่ยุติและถึงที่สุด โดยผู้รวบรวมได้จัดเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่ในประมวลกฎหมายอาญาไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมด้วยตัวบทกฎหมายที่คัดใจความเน้นเฉพาะในสาระสำคัญประกอบด้วยทุกฎีกา เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ ศึกษาค้นคว้าและการใช้งาน ทั้งนี้ ในการรวบรวมหนังสือเล่มนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการกระทบสิทธิของคู่ความหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในบางฎีกา (ประชุมใหญ่) จึงได้มีการใช้ชื่อเป็นตัวอักษรย่อหรือนามสมมติแทน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมฎีกา (ประชุมใหญ่) ในลักษณะเป็นฎีกาย่อสั้น ซึ่งท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากฎีกาย่อยาวหรือฎีกาเต็มได้โดยตรงอีกทางหนึ่งจากศาลฎีกาหรือเว็บไซต์ของศาลฎีกา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.77.73